GREETING in HMONG


Tou Shong Lee

Nyob zoo, ib tsoom kwvtij neejtsa thiab phoojywg Hmoob. Kuv zoo siab ua nej txhua tus tsaug rau nej lub sij hawm siv los saib kuv lub Web Site no. Vam tias nej yuav qhia nej tej phoojywg kom lawv paub txog kuv lub Web Site thiab rov qab tuaj xyuas dua lwm zaus ntxiv.

Kuv ntseeg tau tias (tam li kuv paub) tej zaum kuv yog peb Hmoob thawj tug Kws Tawm Qauv (Licensed Architect). Kuv muaj License tawm qauv nyob rau lub Xeev California thiab Minnesota. Kuv npaj siab yuav los pab peb Hmoob txog txoj kev tawm qauv ua vajtse tshiab nyob rau ob lub xeev no.

Cov vajtse tshiab uas kuv npaj siab yuav pab peb hmoob tawm qauv yog cov tsev: Commercial - store, mall, office and medical clinic building, funeral home and Hmong Cultural Center or Museum; Institutional - school, day care center, bank; and Residential - residences in California only. Yog nej leej twg ua tej vajtse tshiab li saum toj no thiab vam txog kuv, thov nej ho e-mail mus rau kuv es kuv mam ho hu xov tooj tuaj nrog nej tham.

Tsis tas li ntawd, yog peb Hmoob leej twg yog Registered Architect los yog txawj tawm qauv (experienced Interns) no kuv xav paub txog nej. Thov nej xa lub moo rau kuv paub. Yog leej twg txaus siab xav ua hauj lwm nrog kuv los ho e-mail koj daim Resume mus rau kuv. Kuv npaj siab yuav pab xyuas thiab mam teb rov rau koj paub.

Ua tsaug ntau,
The light is on for you
Shong Leng Lee