HMOOB TUS KWS TAWM QAUV
H m o n g   A r c h i t e c t


Soob Leej Lis yog peb hmoob thawj tus kws tawm qauv (raws li nws paub).  Nws pib ua hauj lwm tawm qauv thaum lub xyoo 1980 (thaum nws pib kawm ntawv qib siab) los txog rau niaj hnub no.  Suav tau tias nws twb ua txoj hauj lwm no los tau tshaj 15 lub xyoo lawm.  Nws paub zoo txog tej kev cai tswj fwm txhua yam txog kev tawm qauv thiab ua tsev.  Nws tau tawm qauv ua txhua yam tsev xws li: tsev nyob, tsev khiab khw thiab ua laj kam, tsev kws kuaj mob, tsev kawm ntawv thiab tsev kho mob loj.

Yog li ntawd, yog peb hmoob vam txog, Soob Leej yuav muaj rab peev xwm pab peb ib tsoom hmoob txog nws txoj kev txawj.  Nws yuav pab tawm qauv tau raws li peb lub siab nyiam thiab ua kom raug txoj cai nyob rau teb chaws no.  Yog li ntawd, peb ho xyuas ntxiv mus tias Soob Leej txoj kev txawj thiab yuav pab tau peb hmoob li cas tiag.

Ua li tau qhia tag los saum toj no lawm, Soob Leej Lis twb ua hauj lwm tawm qauv ua txhua yam tsev los ntev lawm.  Hauv qab no yuav qhia rau nej txog nws tej kev txawj thiab yam tsev uas nws tau nqis tes tawm qauv los lawm raws li nram no:


TSEV NYOB
Residential

Cov duab lub tsev nyob ntawm no yog ib lub tsev uas Soob Leej tawm qauv ua rau ib tug amelikas. Lub tsev nyob rau lub zos Riverbank, xeev California. Thaum ua tiav hlo lawm, tus tswv tsev nyiam thiab zoo siab heev. Nws ua tsaug thiab hais tias "txawm nws lub tsev tsis nyob ntawm Holywood los nws lub tsev ua tau rau zoo siab npaum li nyob ntawm Holywood". 

Lub tsev yog Peb lub tsev nyob yob tsis yog lub chaw nkaum txoo, nag thiab tiv cua xwb.  Nws yog lub chaw cia siab ntawm peb txoj kev ua neej nyob.  Nws yog lub qauv qhia tus qhua tias peb lub siab nyiam nyob thiab peb ua tau lub neej vam meej npaum li cas.  Yog li ntawd, tsis hais yuav mus xauj tsev nyob los yog tsev yuav, peb thiaj li nrhiav xaiv kom tau lub tsev haum peb lub siab nyiam. 

Muaj ob txog kev uas yuav ua kom tau lub tsev zoo raws li peb lub siab nyiam.  Qhov ib, yog peb yuav tau tej qub tsev los peb muaj cai thiab rab peev xwm kho kom zoo tau tsis hais sab nraum zoov los yog lub nrog tsev sab hauv.  Qhov ob, pib ua lub tsev tshiab kom haum peb lub siab.  Nco ntsoov tias, yog peb mus  yuav tsev tshiab nyob, qhov zoo peb yuav tsum pib tawm lub qauv tsev peb nyiam, thaum ua tau lawm lub tsev thiaj zoo raws li peb lub siab nyiam tiag.  Yog lub tsev twg, yus mam pib tawm qauv ua, lub ntawd yeej yuav zoo txawv txhua lub vim ntawd yog ua raws li peb lub siab nyiam.  Yog tau lub tsev nyob xws li yus lub siab nyiam, yus yeej nyob kaj siab lug dua.

Nco ntsoov tias, yuav ua tau lub tsev kom zoo haum peb lub siab, peb yuav tau mus thawj tus kws txawj luag thiaj yuav pab tau peb.  Soob Leej yog hmoob, nws to taub thiab hais peb lus. Nws muaj lub tswv yim thiab rab peev xwm yuav pab tau peb Hmoob tawm qauv tsis hais kho qub tsev los yog ua tsev tshiab.

 

TSEV KHIAB KHW THIAB UA LAJ KAM
Commercial Architecture

Cov duab tsev nov yog (daim saum toj) yog ib lub Medical Office nyob rau lub zos Lathrop, California. Ob daim hauv qab yog lub Profesional Office Building nyob rau lub zos Modestos, xeev Califonia. Soob Leej Lis yog tus tawm qauv ua thaum nws tseem ua rau ib lub Architectural firm muaj npe hu ua Pratt Navarro Achitecture.

Peb hmoob tuaj nyob teb chaws no tau ntau lub xyoo lawm.  Peb twb pib nrog luag ua laj kam, khiab khw, kho hniav, kuaj mob thiab ntau yam.  Thaum peb xub pib, peb kuj lam nrhiav tsuav tau lub vaj tse los rau peb lub chawm ua laj kam.  Thaum peb pib tau txoj hauj lwm mus ntau xyoo lawm, peb yuav tau rov los xyuas txog peb lub chaw. Yog peb txoj laj kam mus tau zoo, peb yuav tau los kho peb  lub chaw kom zoo raug muag.  Nco ntsoov tias kev ua thiab khiav hauj lwm nyob rau teb chaws no mus zoo li no: neeg muaj nyiaj tsuas pab tus muaj nyiaj los yog txoj laj kam twg zoo tsuas pab txog lwm txoj laj kam zoo (successful people do support only other successful people and successful business do support only other successful business).  Thaum peb txoj kev ua lag luam los yog laj kam  nce lawm, peb yuav tau kho peb lub chaw kom zoo raug muag peb thiaj li yuav vam meej mus zuj zus.  Thaum lub chaw zoo raug muag lawm, tus neeg muaj nyiag yuav tuaj pab txhawb nqa peb tej lag luam thiab txoj laj kam.  Kev yuav kho kom lub chaw zoo yuav yog muaj tus kws txawj tawm qauv ua rau koj thiaj li yuav zoo thiab raug raws li tej kev cai ua tsev.

Sooj Leej Lis tau ua laj kam tawm qauv kho thiab ua tsev ua laj kam khiab khw los lawm ntau xyoo.  Nws paub tej cai zoo thiab paub txog tias ua ntej peb kev lag luam los yog hauj lwm yuav khiav tau zoo, yuav yog pib ntawm peb lub chaw. Yog peb npaj tau zoo ces kev lag luam tsuas muaj yuav nce tes thiab kev laj kam tsuas muaj khiav tau zoo. Soob Leej paub tej cai zoo thiab muaj lub tswv yim pab tau peb hmoob txog kev tawm qauv ua los yog kho tej tsev khiav khw thiab tsev ua laj kam txhua yam.

TSEV KAWM NTAWV THIAB TSEV KHOB MOB
School and Hospital Facilities

Cov duab tsev ntawm nov (daim saum toj) yog 12 beds and multi-use rooms Addtion rau lub tsev kho mob Eastern Plumas Healthcare, nyob rau lub zos Portola, California. Soob Leej Lis yog tus thawj kws tawm qauv. Daim duab hauv qab yog lub tsev kho mob Memorial Medical Center nyo rau lub zos Modesto, California. Soob Leej yog tus tawm qauv thaum nws tseem ua hauj lwm rau lub firm hu ua Pratt Navarro Architecture.

Soob Leej Lis lub luag hauj lwm niaj hnub no yog tus thawj tawm qauv ua tsev kho mob thiab pab rau fab tsev kawm ntawv.  Thaum nws pib ua hauj lwm yog ua tej tsev nyob thiab tsev khiab khw laj kam (residential, commercial and institutional facilities).  Thaum kawg, nws thiaj los tawm qauv (specializing) ua tsev kuaj mob thiab kho mob (medical offices and hospital facilities).  Tsev kho mob  yog ib yam tsev uas muaj txoj cai thiab lus tswj fwm ntau yam.  Yog tus paub tej cai thiab lus tswj fwm zoo tiag thiaj li yuav muaj rab peev xwm los tawm qauv tau yooj yim.  Yog tias nej saib txog Soob Leej kev ua hauj lwm yav tag los lawm, tos nws yog tus thawj tawm qauv rau tsev kho mob los nws yeej mob siab ua (specialize) yam tsev ntawd heev dua.

Peb ib tsoom hmoob tuaj ua lub neej tshiab nyob rau teb chaws no, peb tseem ua lub neej txom nyem yuav tsis muaj nyiaj txiag los ua tau tsev kawm ntawv los yog tsev kho mob.  Tiam sis Soob Leej xav kom peb hmoob paub tias peb kuj nrog luag muaj tus txawj thiab rab peev xwm ua tau ib yam li lwm haiv neeg nyob rau teb chaws no.

Soob Leej zoo siab tias nws muaj lub zoo caij nyoog (opportunity) los tawm qauv ua tsev txhua yam.  Tom ntej no, peb hmoob yuav vam meej, nws yuav muab kev yooj yim thiab pab tau peb hmoob raws li nws kev txawj.

LO LUS TSEEB

Thaum kawg, Soob Leej thov ua peb ib tsoom Hmoob tsaug rau nej lub caij tuaj xyuas nws txoj kev txawj.  Nws thov faj ib lo lus rau peb Hmoob tias, kev ua lag luag thiab laj kam rau lub teb chaws no luag tsua ua tos tus txawj thiab tus muaj nyiaj xwb.  Yog peb yuav kom peb zoo mus sai, peb yuav tau hloov kev khiav laj kam thiab lag luag raws li lub qauv nyob teb chaws no.  Peb yuav tau npaj peb txoj laj kam thiab lag luam mus tos tus txawj tus muaj nyiaj nrog rau peb Hmoob. Vim peb Hmoob yog ib pab pawg neeg tsawg, txoj kev khiav laj kam thiab lag luam rov rau peb Hmoob yog ib txog kev nqaim nqaim.  Peb yuav tau qhib peb lub qhov rooj ua laj kam thiab lag luam mus rau lwm pab pawg neeg ib yam li Amelikas , mev thiab lwm yam neeg los nrog peb.  Peb lub chaw yog ib qho tseem ceeb uas yuav coj peb mus nkag tau nrog luag lwm haiv neeg.

Qhov tseem ceeb ntawm peb lub chaw zoo li no: peb cev ris tsho zoo peb hnav qhia tau tias peb muaj muaj kev txawj (personal success); peb lub tsev nyob zoo vim yog peb muaj kev vam meej nrog luag (family success); peb lub tsev ua laj kam thiab lag luam zoo qhia tau tias, peb lub luag hauj lwm khiav nce tes zoo (business success).  Yog peb ua tau zoo, tus zoo yuav los tuav peb tes ua phooj ywg thiab txhawb nqa peb.  Yog leej twg paub thiab vam txog, Soob Leej npaj txhua lub caij yuav pab peb Hmoob txhua tus txog nws txoj kev txawj thiab paub. Ua tsaug ntau.